โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา